Om oss/ About SSB

For english scroll down

Societas Sanctae Birgittae, SSB, stiftades år 1920 för att vara en fristad för dem som i en tid av liturgisk och teologisk utarmning längtade efter ett rikare gudstjänstliv, ett innerligare andaktsliv och en mer bibeltrogen förkunnelse i Svenska kyrkan.

SSB söker förverkliga dessa syften genom att verka för att nattvardslivet och bönelivet allt mer förnyas för den enskilde och i församlingarna, att Kyrkans förkunnelse och undervisning allt mer präglas av trohet mot Guds Ord och vår Kyrkas bekännelse och att den enskilda själavården och det enskilda skriftermålet blir allt mer brukade.

SSB håller årligen Genereralkapitel omkring den heliga Birgittas himmelska födelsedag – den 23 juli – vanligen i Vadstena. Konvent anordnas i regel tre gånger om året på olika platser i landet. Därutöver fungerar SSB som en bönegemenskap, där bröder och systrar ihågkoms i den dagliga andakten.

SSB leds av en av dess präster som Confessor och en av dess systrar som Superior.

SSB:s historia

PROF. BENGT INGMAR KILSTRÖM, SSB

Societas Sanctæ Birgittæ växte fram ur behovet av ett innerligare andaktsliv, ett mer levande kyrkoliv i vårt land. Detta behov upplevdes, då seklet ännu var ungt, av bl.a. ett antal unga präster, vilka den 15:e februari 1916 i Köping bildade S:t Sigfrids Brödraskap (SSB). Dessa hade fått vissa impulser från anglikanskt kyrkoliv, men ville finna det för svensk tradition typiska. Man sökte uppliva mässfirande och tidegärd enligt klassisk svensk ordning.

Behovet av en kyrklig gemenskap av denna art hade emellertid förnummits i vidare kretsar, och på anmodan av ärkebiskop Nathan Söderblom dryftades vid brödraskapets konvent i Lillkyrka den 16–17 februari 1919 frågan om bildandet av en orden med tillträde för både män och kvinnor. Resultatet härav blev att vid en sammankomst i S:ta Gertruds kyrka i Stockholm den 23 mars 1920 beslut fattades om att stifta Societas Sanctæ Birgittæ. Initialerna blev alltså desamma som brödraskapets. Stiftarna var Hugo Berggren, C.L. Lagerfelt, Simon Lüders, Eric von Rosen, Mats Åmark, Brita Hermelin, Manda Hökerberg, Greta Lagerfelt och Ida Åmark. Till stiftarna kom också att räknas grevinnan Mary von Rosen, SSB:s första moder Superior.

Den 26–27 maj 1920 hölls på Rockelstad det första konventet varvid “Det från S:ta Gertrud vilande stadgeförslaget upplästes och genomgicks”. Vissa ändringar och tillägg gjordes, “varefter förslaget förklarades vilande att intagas vid instundande generalkapitel i Vadstena”.

Det första Generalkapitlet hölls den 21 juli 1920 i Vadstena, varvid regulan antogs och stadfästes. Till SSB:s förste Confessor valdes domkyrkosysslomannen i Västerås, Hugo Berggren, vilken kvarstod i sitt ämbete till 1944, då till hans efterträdare utsågs kontraktsprosten Simon Lüders i Strängnäs. Generalkapitel har på ett par undantag när hållits i Vadstena alla år. Regulan har vid ett par tillfällen genomgått smärre justeringar.

Societas Sanctæ Birgittæ var från början att betrakta som en utvidgning av Sanct Sigfrids Brödraskap med dess klerker i ledningen. Brödraskapet levde dock sitt självständiga liv med egna konvent t.o.m. 1926. Ur SSB har också framvuxit Birgittastiftelsen, som bildades i S:ta Clara församlingssal den 7 oktober 1920.

Simon Lüders var åren 1945–1965 Confessor, sistnämnda år lämnade han denna befattning och efterträddes av Alf Corell, som var Confessor till 1983. Han efterträddes då av Karl-Olof Berglund, som kvarstod som Confessor till 2001. Sedan dess är Bo Brander SSB:s andlige ledare. SSB:s första moder Superior var grevinnan Mary von Rosen 1920–1964. Hon efterträddes av Ingrid af Ekenstam, som kvarstod i sitt uppdrag till 1983. Hon efterträddes då av Anna-Greta Roos, som i sin tur fick som efterträdare Anna Greta Norén 1990. Vid Generalkapitlet 2014 valdes Anna Greek till ny moder superior.

Under en för SSB kritisk tid inträdde biskop Gustaf Aulén 1937 som Visitator, vilket uppdrag han behöll till 1959. År 1962 blev biskop Olof Herrlin i Visby Visitator, vilket uppdrag han innehade i tio år. Sedan 1972 är biskop Bertil E. Gärtner SSB:s Visitator. Efter biskop Bertil död 2009 står SSB utan Visitator.

Societas Sanctæ Birgittæ har genomlevt den andliga kris som drabbat Svenska kyrkan och lyckats leva upp till regulans målsättning att vara “en fristad för själar, som mitt i tidens oro vill mötas kring Guds ord och de heliga sakramenten.” SSB har i en tid av oro och förändringar stått fast vid sina gamla ideal, och det är ingen tillfällighet att speciellt generalkapitlet alltjämt samlar stora skaror, vilka i gudstjänsterna i Vadstena och i gemenskapen för övrigt där upplever årets höjdpunkt. Den senaste tidens utveckling inom Svenska kyrkan har gjort SSB:s uppgift och kallelse alltmer angelägna.

Den heliga Birgitta av Vadstena

Född omkring 1302 på Finsta Gård i Uppland, gift vid 13 års ålder med Ulf Gudmarsson till Ulvåsa i Östergötland, med vilken hon hade åtta barn. Vid tiden för Ulfs död 1344 började Birgitta allt oftare få uppenbarelser, som nedtecknades av hennes biktfäder. Hon grundade Vår frälsares orden (birgittinorden). Hon dog i Rom 23 juli 1373 och helgonförklarades 7 oktober 1391. 1999 förklarades hon som en av Europas skyddspatroner. Hennes världsrykte grundar sig på hennes kärlek till Kristus och kyrkan, hennes mod inför världsliga herrar och kyrkliga dignitärer, hennes omsorger om andra, hennes glödande fromhet och nyktra realism.


Societas Sanctæ Birgittæ (SSB) is a society of men and women within the Church of Sweden, who in reverence to Saint Bridget of Sweden and following her example want to serve the Holy, Catholic and Apostolic Church in Sweden.

SSB was founded in 1920 as a refuge for those who in a time of liturgical and theological decline longed for a richer liturgical celebration, sincere worship and scriptural preaching in the Church of Sweden.

SSB tries to realise these aims by working for a revival of the practice of Holy Communion and prayer, by the individual members of the Church and in the parishes, and also promoting the preaching and teaching of the Church in adherence to the Word of God and the faith of our Church, and by the increased use of private confession and pastoral care.

SSB holds a general chapter, normally at Vadstena, every year at the time of the feast of Saint Bridget (July 23). As a rule conventions are organized three times a year at different places around the country. SSB is also a prayer fellowship, in which brothers and sisters are remembered in the daily worship.

SSB is headed by one of its priests as Father Confessor and one of its sisters as Mother Superior.

The SSB prayer

O God, our Heavenly Father,

you kindle the flame of love in the hearts of your servants,

and you alone can keep it alive:

make our hearts burn within us

with love for you and for one another.

Bless every good work

for the establishment of your kingdom

among the people of Sweden and all nations.

Bless Societas Sanctæ Birgittæ;

through Jesus Christ, your Son, our Lord.